Đưa 80 – 120 nghìn người xuất khẩu lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề xuất khẩu lao động giai đoạn 2012 – 2015 với tổng kinh phí 30.656 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động, phát triển thị trường lao động, nhất là ở khu vực nông thôn.

Ảnh minh họa (Internet): Hiện đại hóa và chuẩn hóa hoạt động giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm

 Phấn đấu hỗ trợ phát triển đồng bộ 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, hình thành 26 trường chất lượng cao (trong đó 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015. Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm lên khoảng 30%.

 Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để đưa 80 –  120 nghìn người xuất khẩu lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,người đi xuất khẩu lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách người có công với cách mạng và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài (không bao gồm lao động thuộc 62 huyện nghèo theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 – 2020).

 Bên cạnh đó, đào tạo lao động trình độ cao khoảng 5 nghìn lao động đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động; 60% lao động được đào tào tạo nghề, 100% lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

 Chương trình được thực hiện :

Thông qua các 6 dự án thành phần sau: Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống dạy nghề có năng lực đào tạo lao động kỹ năng nghề cao, từng bước tạo đột phá về chất lượng dạy nghề. Dự án đào tạo nghề cho lao động với mục tiêu đào tạo cho 2,45 triệu lao động nông thôn, trong đó đặt hàng dạy nghề cho 115,3 nghìn người thuộc diện hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 130% thu nhập của hộ nghèo, người có công với cách mạng và con của họ, người tàn tật, hộ bị thu hồi đất canh tác, người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác; tiếp tục triển khai làm rõ một số mô hình dạy nghề. Dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc làm cho 0,7 – 0,8 triệu lao động. Dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động; nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm; hiện đại hóa và chuẩn hóa hoạt động giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm trở thành hoạt động hàng ngày tại 30 – 40 trung tâm giới thiệu việc làm vào năm 2015. Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình là 30.656 tỷ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn vốn ngân sách trung ương; vốn ngân sách địa phương; viện trợ; vốn huy động từ các nguồn khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *