Công văn số 5918/NHNo-TDHo, ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc thực hiện cho vay Xuất khẩu lao động

Kính gửi:  Sở giao dịch, chi nhánh loại 1, loại 2

Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế, xã hội có ý nghĩa chiến lược, là nhu cầu khách quan của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế. Trong những năm qua, NHNo&PTNT đã cho vay 2.470 tỷ đồng với 121.186 khách hàng đi xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Tuy nhiên, trong 02 năm gần đây, dư nợ cho vay  XKLĐ của các chi nhánh đều giảm đáng kể; đồng thời theo thông tin từ Hiệp hội XKLĐ Việt Nam, hiện nay một số chi nhánh chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vay vốn đi XKLĐ, chưa thực hiện đúng quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài của NHNo&PTNT Việt Nam.

Để góp phần thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đồng thời tăng nguồn thu dịch vụ cho ngân hàng, Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam đề nghị các chi nhánh thực hiện một số nội dung sau:

1, Căn cứ nguồn vốn huy động được, chi nhánh tự cân đối, trên cơ sở ưu tiên vốn đầu tư cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay XKLĐ;

2, Động viên các doanh nghiệp XKLĐ mở tài khoản gửi tiền ký quỹ tại NHNo để tăng nguồn vốn cho vay XKLĐ;

3, Yêu cầu Hộ gia đình người lao động/ người lao động (khách hàng vay) mở tài khoản tiền gửi tại NHNo nơi cho vay để người lao động chuyển tiền lương từ nước ngoài về trả nợ tiền vay;

4, Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, chi nhánh không quy định thêm bất cứ thủ tục nào ngoài quy định cho vay XKLĐ hiện hành của NHNo&PTNT Việt Nam;

5, Để xác định Doanh nghiệp XKLĐ có đủ điều kiện XKLĐ, chi nhánh truy cập thêm thông tin về doanh nghiệp trên trang Web của Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ lao động – Thương binh và xã hội (www.dolab.gov.vn – mục Danh sách doanh nghiệp XKLĐ) hoặc trang Web của Hiệp hội XKLĐ Việt Nam (www.vamas.com.vn – mục Hội viên)

Đề nghị chi nhánh tổ chức thực hiện.

 

  Nơi nhận:– Như trên;- Phó TGĐ phụ trách (để B/c)

– PTGĐ Nguyễn Quốc Hùng

– Lưu VP, PC, Ban TDHo.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PTGĐ Nguyễn Tiến Đông ( đã ký )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *